Търсене:   

    НАЧАЛО  |  ДОБАВИ ФИРМА  |  КОНТАКТ Разширено търсене   

Финанси и право / Юридически услуги

Ирена Михова
адвокат

гр. София
ул. "Цар Асен" № 1, ет. 4
Тел.: 02/986 61 62, 0888/ 450 830
e-mail: info@advokat-mihova.com
www.advokat-mihova.com


Предлагам правни консултации и оказване на правна помощ на широк кръг от клиенти, както и процесуално представителство по граждански и наказателни дела пред българските съдилища.

Цел в работата ми е компетентното и акуратно правно обслужване на клиентите, които са ми доверили решаването на проблема си.

Прилагайки своя професионален опит и юридически знания, се стремя да подхождам с подчертано внимание към всеки отделен казус и да съдействам за ефективната защита на правния ви интерес.СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ:

Гражданско право
Правни консултации по гражданско-правни въпроси
Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции при воденето на гражданско-правни дела
Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство
Абонаментно правно обслужване на търговски дружества
Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус
Изготвяне на договори
Регистрация, преобразуване и прекратяване на кооперации, граждански дружества, фондации, сдружения с нестопанска цел

Търговско право
Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци
Сделки с търговски предприятия
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки
Консултации по банкови сделки
Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози
Правни анализи по приватизационни сделки
Изготвяне на тръжна документация

Семейно и наследствено право
Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси
Разводи - процесуално представителство пред съдебните органи
Делба на имущество - съдебна и извънсъдебна
Издръжки
Консултации и правно съдействие при осиновяване
Изготвяне на завещания

Административно право
Процесуално представителство пред държавни и общински органи
Обжалване на административни актове
Консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиване на българско гражданство, продължително и постоянно пребиваване по ЗЧРБ
Консултации в областта на данъчното право
Консултации по ЗУТ във връзка с териториално - устройствени планове

Трудово право
Консултации по трудовоправни въпроси на граждани и фирми
Изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики
Консултации по колективно трудово договаряне
Процесуално представителство пред съд при воденето на трудови дела във връзка с уволнения, съкращения, обезщетения и спорове по КТД

Вещно и облигационно право
Консултации по вещноправни и реституционни въпроси
Регистрация на ЖСК и кооперации
Представителство пред съда във връзка с оспорване на договори


нагоре | назад | Обратно към Финанси и правоНАЧАЛО    |     ДОБАВИ ФИРМА    |     КОНТАКТ
Copyright © 2005-2008 BulTime.com   Права за ползване