Търсене:   

    НАЧАЛО  |  ДОБАВИ ФИРМА  |  КОНТАКТ Разширено търсене   

Автомобили / Rent a car
"Karent"
автомобили под наем

гр. Варна
Тел.: 0899/806 640, 052/507 397
Лице за контакти: Климент Делев
e-mail: karent@dir.bg
www.karent-bg.com


Фирмата е специализирана в отдаване на автомобили под наем в град Варна, на цени от 18 до 40 евро

Предоставяме на нашите клиенти добре поддържани и надеждни автомобили, в цената влиза пълно автокаско и доставяне на автомобила на място посочено от вас.

НАЕМНИ УСЛОВИЯ

1.ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ

1.1 МПС се дава на НАЕМАТЕЛЯ в добро състояние със задължителното оборудване, изисквано от органите на КАТ.
1.2 При неспазване срока на връщане на автомобила от наемателя, той се задължава да уведоми наемодателя не по-късно от уговорения час.
1.3 Неизпълнение на задължението за връщане на наетото МПС от наемателя за повече от 24 часа от датата на изтичане на уговорения срок, без да е уведомил наемодателя се счита за присвояване и наемодателят уведомява компетентните органи, като си запазва и всички права по този договор.

2. ЩЕТИ, ЗАГУБИ, КРАЖБИ И ДР.

Наетият от Вас автомобил е застрахован в Застрахователна компания
2.1 При щети, загуби или кражби на автомобила или части от него, както и при пожар или счупване на стъкло, наемателят се задължава незабавно да уведоми наемодателя и застрахователя за настъпилото събитие
2.2 При кражба, наемателят се задължава да предприеме следните действия:
а/ Незабавно /не по-късно от 12 часа от установяване на кражбата/ да уведоми застрахователя
б/ Да дакументира кражбата или щетата в районното полицейско управление по място на извършването или органите на КАТ и да вземе документ от полицията /КАТ/, удостоверяващ събитието.
в/ нанесени щети по гуми, джанти и тасове в повечето случаи не се тълкуват като застрахователно събитие и са изцяло за сметка на наемателя
Не оставяйте регистрационния талон и други документи в автомобила. В противен случай всички застраховки, ще бъдат невалидни.

3. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1 Наемната цена за автомобила се определя на база цената за ползване за един ден, определена в тарифа, неразделна част от договора, съобразно наемния период. Тя се заплаща при получаване на автомобила и подписването на приемателно-предавателния протокол.
3.2 Наемателят се задължава да заплати депозит в размера , посочен в тарифата на "Karent". След връщане на автомобила, депозитът се освобождава. При констатирани дребни липси, щети, кражби или повреди, ако наемателят не предостави протокол или служебна бележка от МВР, както и в случай, че автомобилът се върне без гориво или с по-малко от договореното в приемателно-предавателния протокол количество, стойността им се удържа от депозита.

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА НАЕМАТЕЛЯ

4.1 Наемателят е длъжен:
а/ да ползва автомобила по предназначение и да го стопанисва с грижата на добър стопанин
б/ да следи нивото на масло, вода, антифриз, спирачна течност
в/ при настъпване на злополука, щета или повреда да предприеме всички необходими мерки за спасяване, ограничаване и/или намаляване щетите на наетото МПС
г/ в случай на злополука или щета на МПС, извън дребни инциденти - да спази изискванията на ЗДП и Правилника за неговото приложение относно съставяне на протоколи и други документи.

В срок от 24 часа от настъпване на щетата /злополуката, но не по-късно от изтичане на срока на договора, наемателят уведомява наемодателя за това, като съобщава всички факти, обстоятелства и данни /имена на свидетели и др.п./ във връзка с нея, както и да окаже пълно съдействие на наемодателя и застрахователната компания за изясняване на инцидента и нанесените щети

4.2 Наемателят няма право:
а/ да използва автомобила за теглене на друго МПС или ремаркета, както и да участва в състезания, обучения, тренировки, изпитания; да пренася едри, насипни и др.товари
б/ да управлява автомобила в пияно състояние или след употреба на наркотици или упойващи медикаменти
в/ да преотстъпва автомобила на трети лица или да го ползва за задгранични пътувания

4.3 Наемателят трябва :
Да притежава редовно удостоверение за правоуправление на МПС, със стаж над три години и навършена 21 годишна възрастнагоре | назад | Обратно към АвтомобилиНАЧАЛО    |     ДОБАВИ ФИРМА    |     КОНТАКТ
Copyright © 2005-2008 BulTime.com   Права за ползване